Egzamin – zasady

Egzamin ósmoklasisty 25 – 27.05.2021
Informacja dla Rodziców

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek!!!

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. (długopis lub pióro z czarnym atramentem)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą w czasie egzaminu stawia przy stoliku na podłodze

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający ma obowiązek mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną lub dowód osobisty)

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

– wychodzi do toalety

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdających obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

– zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

– obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

– niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Uczniowie wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie oraz unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.